Science to Share

Superbacteriën

Bestrijd de ziekte met poep

Bestrijd de ziekte met poep

Jouw uitwerpselen zijn een medicijn. Het steekt wat ingewikkelder in elkaar dan gewoon je drolletje uit jouw wc vissen. Poep zit namelijk vol bacteriën. Die worden nu ingezet als behandeling bij patiënten met een bacterie infectie waar geen enkel ander medicijn meer helpt. Deze behandeling is de poeptransplantatie en zorgt voor een strijd tussen de ziekteverwekkende bacteriën en de goede bacteriën. De ziekteverwekkende bacteriën zijn namelijk ongevoelig geworden voor de hun medicijnen, die antibiotica worden genoemd. Dat is een groeiend en dringend probleem voor artsen! Hoe moeten we deze patiënt nou beter maken? De oplossing is: poep gebruiken. Dat gebeurt niet zomaar. Er is veel onderzoek gaande om erachter te komen hoe je je poep zo kunt aanpassen dat die antibiotica-ongevoelige bacteriën worden bestreden! Wat is er nu allemaal aan de hand? Lees je in dit artikel.

Dokter Liz Terveer is arts en onderzoeker bij de Nederlandse Poep bank. Deze bank verzamelt dus poep van allerlei verschillende gezonde mensen, waar zij onderzoek mee doet. Dokter Terveer legt uit dat het basis idee van de poeptransplantatie de bestrijding is van ziekteverwekkende bacteriën, die ongevoelig zijn geworden voor antibiotica, met de darmbacteriën van een gezonde donor. Onze darmen bevatten enorm veel verschillende bacteriën, de darmflora, die helpen met de spijsvertering. De darmflora gaan de strijd aan met de ziekteverwekkende bacteriën in de patiënt. Dokter Terveer legt uit hoe de darmbacteriën in de patiënt komen: ‘’Via een klein slangetje door de neus wordt de donorpoep richting de darm gespoten. Het ziet er een beetje uit als chocomelk. Dat klinkt misschien een beetje vies, maar maak je maar geen zorgen, je proeft of ruikt niks vies met deze behandeling!’’

De poeptransplantatie werkt nu uitstekend tegen één ziekteverwekkende bacterie. Onderzoek blijft dus doorgaan om dit te verbeteren. Er moeten meer antibiotica-ongevoelige bacteriën worden bestreden! Daarom zijn dokter Terveer en andere onderzoekers druk bezig met het verbeteren van de poeptransplantatie. Om een betere oplossing te vinden dan nieuwe antibiotica maken, daar kunnen bacteriën zich namelijk weer heel snel op aanpassen en dan werken deze medicijnen weer niet meer. De poeptransplantatie geeft dus een goede kans om die antibiotica-ongevoelige bacteriën onder de duim te houden!

Allereerst wordt er onderzocht wat de beste manier is om de donor darmflora zo lang mogelijk in leven te houden. De darmbacteriën moeten namelijk blijven leven om hun werking te doen. Dit ‘’in leven houden’’ is nog een vrij lastig proces. Je moet je voorstellen dat de bacteriën in je darm leven zonder zuurstof. Als je poep in aanraking komt met de lucht dan gaan er al snel veel bacteriën dood. Als jij geen zuurstof meer zou hebben zou je doodgaan en met deze bacteriën is het dus precies andersom. Zij overleven juist zonder zuurstof. De poepbacteriën kunnen nog goed hun werk doen als de donorpoep binnen 6 uur wordt verwerkt in het lab. Er wordt nu onderzocht welke bacteriesoorten als eerste doodgaan en wat er nodig is om deze bacteriën langer te laten leven. Sommige darmbacteriën zijn namelijk erg belangrijk bij het bestrijden van de antibiotica-ongevoelige bacteriën, en dat is natuurlijk het doel.

De donorpoep bacteriën moeten niet alleen in leven worden gehouden voordat de bacteriën in de patiënt zijn aangekomen, ze moeten ook gaan overleven in de nieuwe darm. ‘’Je moet je voorstellen dat de donorbacterie een soort ‘’plekje’’ moet veroveren in de nieuwe darm’’ zegt dokter Terveer. ‘’We zijn nu bezig met het ontdekken van welke ‘’armpjes’’ de bacteriën gebruiken om zich te hechten aan de darm en in welke omstandigheden dit het beste gaat. Als we dit weten kunnen we die omstandigheden nabootsen. Hierdoor kunnen de juiste bacteriën blijven overleven en de ziekteverwekkers hebben dan geen plek meer, waardoor ze sterven.’’

Nog een manier om de poeptransplantatie beter te maken is de donorpoep verwerken in een pil vorm. Nu wordt de donorpoep dus met een slangentje naar binnen gepompt. Dit vinden veel patiënten niet zo prettig. Een pilletje slikken zou veel handiger zijn. ‘’Handig is het zeker, maar het is veel makkelijker gezegd dan gedaan. We zijn bezig met de pil. Het probleem is echter dat de donorpoep half ontdooid moet zijn om een goede werking te hebben. Niemand wil natuurlijk echte poep doorslikken dus het omhulsel van de donorpoep is erg belangrijk. Het moet wel je darm kunnen bereiken maar niet al kapot gaan in je mond of in je maag’’ verteld dokter Terveer.

Het in leven houden van de bacteriën; armpjes identificeren; een plekje veroveren en zelfs een poeppilletje maken, de onderzoekers zijn er maar druk mee. Door dit onderzoek gaan we meer antibiotica-ongevoelige bacteriën bestrijden en dat is een perfecte oplossing voor het probleem. Dus als jij vandaag weer eens de wc doortrekt, sta dan nog eens stil bij je geneeskrachtige poep!

Bronnen:

Interview Professor Rob Willems, professor dokter antibiotica resistentie in populatie genetica

Interview Dokter Liz Terveer, arts microbioloog LUMC en coördinator NDFB.

https://www.micropia.nl/nl/ontdek/microbiologie/microbiota/

https://www.ndfb.nl/

https://www.micropia.nl/nl/ontdek/onzichtbare-wereld/poeptransplantatie/

 

 


Fight the disease with poo

Your feces is a medicine. It is a bit more complicated than just fishing your turd out of your toilet. Poop is full of bacteria. These poop bacteria are now used as a treatment for patients with a bacterial infection where no other medicine can help. This treatment is the feces transplant and causes a battle between the pathogenic bacteria and the good bacteria. The pathogenic bacteria have become insensitive to their medicines, which are called antibiotics. That is a growing and pressing problem for doctors! How are we supposed to heal this patient? The solution is: use your poo. That does not just happen. There is a lot of research going on to find out how to modify your stool to fight those antibiotic-insensitive bacteria! What’s going on now? You can read that in this article.

Liz Terveer is a doctor and researcher at the Dutch Feces bank. This bank collects poo from all kinds of different healthy people. Doctoro Terveer conducts research with these feces samples. Doctor Terveer explains that the basic idea of ​​the poo transplant is to fight pathogenic bacteria, which have become resistant to antibiotics, with the intestinal bacteria of a healthy donor. Our intestines contain a lot of different bacteria, which is called the intestinal flora, that help with digestion. The intestinal flora fights against the pathogenic bacteria in the patient. Doctor Terveer explains how the intestinal bacteria get into the patient: “Via a small tube through the nose, the donor poop is pumped towards the intestine. It looks a bit like chocolate milk. That may sound a bit dirty, but don’t worry, you won’t taste or smell anything bad with this treatment! “”

The poop transplant now works very well against one antibiotic resistant pathogenic bacteria. Therefore research continues to improve the poo transplant to fight off more  antibiotic-resistant bacteria! That is why Dr. Terveer and other researchers are busy improving the poo transplant. In order to find a better solution than making new antibiotics, because bacteria can adapt to them very quickly and then these medicines no longer work. So the poo transplant gives a good chance to keep those antibiotic-resistant bacteria under control!

First of all, it is investigated what the best way is to keep the donor intestinal flora alive as long as possible. The intestinal bacteria have to stay alive in order to function. This “staying alive” is still quite a difficult process. You have to imagine that the bacteria in your gut live without oxygen. If your poo comes into contact with the air, many bacteria will die. If you ran out of oxygen you would die and with these bacteria it is exactly the other way around. They survive without oxygen. The faeces bacteria can still do their job if the donated poo is processed in the lab within 6 hours. Research is now being conducted into which bacterial species die first and what is needed to make these bacteria live longer. Some gut bacteria are very important in fighting the antibiotic-resistant bacteria, and that is of course, the goal.

The donor poop bacteria must not only be kept alive before the bacteria arrive in the patient, they must also survive in the new intestine. “You have to imagine that the donor bacteria have to conquer some kind of “living spot ” in the new intestine,” says Doctor Terveer. “We are now in the process of discovering which “arms” of the bacteria are used to attach to the gut and in which circumstances this works best. Knowing this, we can simulate those conditions. This allows that the good bacteria survive and the pathogens have no living space and die.”

Another way to make the poo transplant better is to process the donor poo in a pill form. Now the donor poop is pumped to the intestine with a tube. Many patients do not like. Taking a pill would be much more convenient. “It is certainly useful, but it is much easier said than done. We are working on the pill form. The problem, however, is that the donor poop has to be half thawed to work properly. No one wants to swallow real poo, of course, so the donor poop pill shell is very important. It must be able to reach your gut but not break in your mouth or in your stomach,’’ said Doctor Terveer.

Keeping the bacteria alive; identify little arms; conquer a spot and even make a poo pill, the researchers are very busy with these inventions. Through this research we are going to fight more antibiotic-resistant bacteria and that is a perfect solution to the problem. So if you use the toilet again today, just think about your healing poo!